Jak zostać trenerem

Jak zostać trenerem tenisowym?

 

Zapewne wielu z Was, z różnych względów interesuje się zdobyciem uprawnień trenerskich. Naturalnie powodów może być kilka, począwszy od pracy w zawodzie trenera, skończywszy na zdobyciu odpowiedniej wiedzy dla samego siebie. W Polsce wyróżniamy cztery stopnie trenerskie:

 

- Instruktor

 

- Trener 2. klasy

 

- Trener 1. klasy

 

- Trener klasy mistrzowskiej

 

I. Instruktor Tenisa

 

Kurs przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

 

Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

 

Po zaliczonym szkoleniu i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu wg wzoru z rozporządzenia Ministerstwa Sportu.

 

STRUKTURA KURSU

 

Każdy kurs składa się z trzech części:

 

- Część ogólna (forma wykładowa) – Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów o kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci kursu z części ogólnej instruktora sportu lub instruktorzy sportu innych dyscyplin. Ta część kończy się najczęściej egzaminem pisemnym testowym, obejmującym zakres materiału przedstawionego na wykładach.

 

- Część specjalistyczna (wykłady oraz zajęcia praktyczne) – Ta część kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne oraz zasady uczestnictwa w kursie są przedstawiane na pierwszych zajęciach przez prowadzącego kurs.

 

- Praktyki instruktorskie – w trakcie trwania kursu każdy uczestnik ma obowiązek odbyć 20 godzin praktyk instruktorskich w dowolnie wybranym przez siebie klubie lub innej placówce szkoleniowej. Zakres praktyk obejmuje: hospitowanie zajęć, demonstrację ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie fragmentów zajęć pod opieką dyplomowanych instruktorów. Warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej na koniec kursu jest złożenie dziennika praktyk wraz z wymaganymi pieczęciami oraz podpisami.

 

ORGANIZATORZY SZKOLEŃ NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TENISA

 

- Centrum Kursów EWS – Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie www.kursyews.pl

 

- Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl

 

- Wyższa Szkoła Trenerów Sportu www.wststorwar.pl

 

- Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv www.kursy-proactiv.pl

 

-PROMASTERS – Fundacja na Rzecz Promocji Sportu www.promasters.pl

 

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach www.awf.katowice.pl

 

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu www.awf.poznan.pl

 

Należy podkreślić, że zgodnie z programem licencjonowania instruktorów i trenerów tenisa (od 1.12.2007 r.) licencje instruktorskie oraz trenera II klasy otrzymuje się na okres dwóch lat. Licencje te zostaną przedłużone pod warunkiem:

 

- zdobycia określonej liczby punktów (patrz poniższa tabela)

 

- ukończenia kursu dokształcającego

 

1.1 KRYTERIA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI INSTRUKTORSKIEJ I TRENERSKIEJ PZT

 

TABELA PUNKTOWA

 

Kryteria

punktacja

uwagi i zasady szczegółowe

1. Sprawowane funkcje

1.1. Trener klubowy

4 pkt

Za każdy rok pracy – potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT

1.2. Trener klubowy – koordynator

6 pkt

j.w.

1.3. Trener kadry wojewódzkiej

10 pkt

Za każdy rok pracy - potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez WZT i PZT

1.4. Trener CS

15 pkt

Za każdy rok pracy - potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez PZT

1.5. Szef Wyszkolenia PZT

25 pkt

j.w.

1.6. Prowadzenie specjalizacji trenerskiej

15 pkt

Za każdy rok pracy - potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez uczelnię

2. Praca z zawodnikami /efektywność sportowo-szkoleniowa i wychowawcza/

 

2.1. 1 – 10 lista generalna PZT

 

15 pkt

Za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników/ tylko w 1 kategorii wiekowej

2.2. 11 – 20

10 pkt

j.w.

2.3. 21 – 50

5 pkt

j.w.

2.4. Doprowadzenie drużyny do finału DMP

 

10 pkt

/12,14,16,18, „K” i „M”, letnie i zimowe/

2.5. Praca ze szkółkami (6-10 lat)

1 pkt

Za każdego zawodnika z licencją roczną PZT / za 1 rok / max 10 pkt rocznie

3. Doskonalenie własne

 

 

3.1. Udział w warsztatach, sympozjach i

konferencjach krajowych

1 pkt

Za każdy dzień potwierdzony przez organizatora

3.2. Udział w konferencjach i sympozjach

międzynarodowych

2 pkt

j.w.

3.3. Wykład – prezentacja na konferencji

krajowej / patrz 3.1./

5 pkt

Dla autora lub do podziału wśród autorów – potwierdzenie organizator

3.4. Wykład – prezentacja na konferencji

międzynarodowej

10 pkt

j.w.

3.5. Staż w Akademii/ośrodku/klubie poza                                                    granicami kraju

10 pkt

Jednorazowo, minimum 2 tygodnie

3.6. Wykłady, prowadzenie zajęć na kursach instruktorskich i trenerskich

5 pkt

1 pkt za każde 5 godzin, nie więcej niż 10 za kurs

4. Publikacje specjalistyczne – tenisowe

4.1. Podręcznik / książka/ recenzowane

25 pkt

Za każdą opublikowaną pozycję wydawniczą

4.2. Skrypt recenzowany

15 pkt

j.w.

4.3. Artykuł /specjalistyczny/ własny

3 pkt

j.w.

4.4. Tłumaczenie artykułu /specjalistycznego/

2 pkt

j.w.

4.5. Program autorski /recenzowany/

10 pkt

j.w.

4.6. Praca dyplomowa /specjalistyczna/

10 pkt

j.w.

 

 

ZASADY :

 

Punkty trzeba uzyskać w minimum dwóch z czterech obszarów działalności szkoleniowej.

 

Dla uzyskania licencji punkty są zaliczane w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 

W przypadku instruktora i trenera klasy drugiej za okres 2 lat ciągłej pracy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

 

W przypadku trenera klasy pierwszej za okres 3 lat ciągłej pracy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

 

Limity punktowe

 

Instruktor i trener klasy II    – minimum 40 pkt

 

Trener klasy I - minimum 60 pkt

 

II. Trener 2 klasy

 

W celu zdobycia uprawnień trenera II klasy należy skończyć Akademię Wychowania Fizycznego ze specjalnością trener  tenisa ziemnego lub też skończyć studia podyplomowe o tej samej specjalizacji.

 

Podyplomowe studia trenerów tenisa przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata lub magistra) posiadających przez okres co najmniej 3 lat tytuł instruktora sportu w tenisie.

 

Program studiów podyplomowych przewiduje:

 

-  300 godzin dydaktycznych, w tym 96 godzin wykładów i seminariów

 

-  204 godzin ćwiczeń

 

Koszt studiów podyplomowych kształtuje się w granicach 3000 zł.

 

Licencję trenera II klasy otrzymuje się na okres 2 lat. W celu przedłużenia licencji należy spełnić określone warunki (tabela 1.1)

 

Awans na Trenera I klasy lub na Trenera klasy Mistrzowskiej.

 

Zgodnie z programem opracowanym przez Polski Związek Tenisowy w roku 2007 istnieje możliwość awansu Trenera II klasy na wyższe stopnie trenerskie.

 

Poniższa tabela przedstawia warunki jakie należy spełnić w celu awansu na poszczególne stopnie:

 

 

 

1.2 KRYTERIA AWANSU NA STOPIEŃ TRENERA KLASY PIERWSZEJ I MISTRZOWSKIEJ W TENISIE

 

Kryteria

punktacja

uwagi i zasady szczegółowe

1. Sprawowane funkcje

1.1. Trener klubowy

4 pkt

 

Za każdy rok pracy – potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT

1.2. Trener klubowy – koordynator

 

6 pkt

 

j.w.

1.3. Trener kadry wojewódzkiej

10 pkt

 

Za każdy rok pracy - potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez WZT i PZT

1.4. Trener CS

15 pkt

 

Za każdy rok pracy - potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez PZT

1.5. Szef Wyszkolenia PZT

 

25 pkt

 

j.w.

1.6. Prowadzenie specjalizacji trenerskiej

15 pkt

 

Za każdy rok pracy - potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez uczelnię

2. Praca z zawodnikami /efektywność sportowo-szkoleniowa i wychowawcza/

2.1. 1 – 10 lista generalna PZT

 

15 pkt

 

Za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników/ tylko w 1 kategorii wiekowej

2.2. 11 – 20

 

10 pkt

 

j.w.

2.3. 21 – 50

 

5 pkt

 

j.w.

2.4. Doprowadzenie drużyny do finału DMP

 

10 pkt

 

/12,14,16,18, „K” i „M”, letnie i zimowe/

2.5. Praca ze szkółkami (6-10 lat)

1 pkt

 

Za każdego zawodnika z licencją roczną PZT / za 1 rok / max 10 pkt rocznie

3. Doskonalenie własne

 

 

3.1. Udział w warsztatach, sympozjach i

konferencjach krajowych

1 pkt

 

Za każdy dzień potwierdzony przez organizatora

3.2. Udział w konferencjach i sympozjach

międzynarodowych

2 pkt

 

j.w.

3.3. Wykład – prezentacja na konferencji

krajowej / patrz 3.1./

5 pkt

 

Dla autora lub do podziału wśród autorów – potwierdzenie organizator

3.4. Wykład – prezentacja na konferencji

międzynarodowej

10 pkt

 

j.w.

3.5. Staż w Akademii/ośrodku/klubie poza                                                    granicami kraju

10 pkt

 

Jednorazowo, minimum 2 tygodnie

3.6. Wykłady, prowadzenie zajęć na kursach instruktorskich i trenerskich

5 pkt

 

1 pkt za każde 5 godzin, nie więcej niż 10 za kurs

4. Publikacje specjalistyczne – tenisowe

4.1. Podręcznik / książka/ recenzowane

 

25 pkt

 

Za każdą opublikowaną pozycję wydawniczą

4.2. Skrypt recenzowany

 

15 pkt

 

j.w.

4.3. Artykuł /specjalistyczny/ własny

 

3 pkt

 

j.w.

4.4. Tłumaczenie artykułu /specjalistycznego/

 

2 pkt

 

j.w.

4.5. Program autorski /recenzowany/

 

10 pkt

 

j.w.

4.6. Praca dyplomowa /specjalistyczna/

 

10 pkt

 

j.w.

 

ZASADY :

 

Punkty trzeba uzyskać w minimum trzech z czterech obszarów działalności szkoleniowej.

 

Punkty są zaliczane w postępowaniu kwalifikacyjnym dla uzyskania odpowiednio tytułu trenera klasy pierwszej lub trenera klasy mistrzowskiej:

 

W przypadku trenera klasy drugiej za okres 3 lat ciągłej pracy w czasie ostatnich 6 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

 

W przypadku trenera klasy pierwszej za okres 5 lat ciągłej pracy w czasie ostatnich 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

 

Minimalna i maksymalna liczba zaliczanych punktów:

 

Sprawowane funkcje - min. 10 pkt / max. 70 pkt

 

Praca z zawodnikami - min. 20 pkt / max. 70 pkt

 

Doskonalenie własne  - min. 20 pkt / max. 50 pkt

 

Publikacje - min. 20 pkt / max. 50 pkt

 

Limity punktowe

 

Trener klasy II w postępowaniu dla uzyskania klasy pierwszej – minimum 100 pkt

 

Trener klasy I w postępowaniu dla uzyskania klasy mistrzowskiej - minimum 150 pkt

 

 

wirtualna akademia tenisowa
więcej
reklama 

kalendarz ATP
TERMIN
TURNIEJ
05.02-11.02

Open Sud de France

MONTPELLIER, FRANCE

05.02-11.02

ECUADOR OPEN

QUITO

05.02-12.02

Garanti Koza Sofia Open

Sofia

12.02-18.02

Argentina Open

BUENOS AIRES, ARGENTINA

więcej
wywiady
więcej
kalendarz WTA
TERMIN
TURNIEJ
12.02-18.02

Qatar Total Open 2018

Doha, Qatar

19.02-25.02

Dubai Duty Free Tennis Championships

Dubai, United Arab Emirates

19.02-25.02

Hungarian Ladies Open

Budapest, Hungary

26.02-04.03

Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Acapulco, Mexico

więcej
partner strategiczny

Lider turystki tenisowej!
Sprawdź !

partnerzy:

© 2003 - 2013 tenisportal.com | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Materiały na stronie są chronione prawem autorskim - kopiowanie zabronione.

X